SOS M 大樂隊

第一兒童樂隊天團出道

YOYO 兒歌大集合

和YOYO家族來唱唱跳跳

璀璨音樂盛典

原創音樂晚會

有福氣

家燕媽媽送祝福

夢飛翔大匯演2016

兒童的舞台表演